Jaarverslag 2016

2016 in beeld

 

2 Rechtspreken in 2016: opvallende trends

Het werk van de Rechtspraak draait om het behandelen van rechtszaken en het toezicht op bewindvoeringen en insolventies. Een aantal trends en cijfers:

  • In 2016 werden bijna 1,6 miljoen zaken bij de gerechten aangebracht. Dat waren er circa 95.000 (6 procent) minder dan in 2015. De daling werd voor het belangrijkste deel veroorzaakt door de sterke afname van gijzelingszaken, waarbij het Openbaar Ministerie iemand wil vastzetten als prikkel om een openstaande boete te betalen. Deze zaken liepen met liefst 40.000 terug.
  • Het aantal handelszaken nam ook relatief sterk af, zowel bij kanton als bij civiel. Ook bij straf (overtredingen, misdrijven en hoger beroepen) is sprake van een duidelijke instroomafname.
  • Er was een groei van belastingzaken ( als gevolg van een aantal pieken in WOZ-zaken), vreemdelingenzaken en van het aantal zaken dat bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is aangebracht.
  • Rechters en medewerkers handelden 1 procent meer zaken af dan er werden aangebracht, waardoor de totale werkvoorraad werd verkleind (dat wil zeggen, het aantal rechtszaken dat ‘op de plank’ ligt). Die werkvoorraadafname vond plaats bij de meeste rechtsgebieden. Alleen bij belastingzaken eerste aanleg, vreemdelingenzaken, civiele zaken bij de gerechtshoven en het CBb nam de werkvoorraad toe. Dit was, behalve voor de civiele zaken bij de gerechtshoven, het directe gevolg van de instroomtoename in 2016.
  • Bijna driekwart van het totaal aantal afgehandelde zaken waren civielrechtelijke zaken, een vijfde betrof strafzaken en de rest waren zaken in het bestuursrecht (inclusief vreemdelingen­ en belastingzaken).
  • De duur van rechtszaken is in grote lijnen gelijk gebleven ten opzichte van eerdere jaren.
  • Gecorrigeerd voor een incidentele toename in de huisvestings­kosten is sprake van een toename in totale reële kosten van 1 procent in 2016. Omdat tegelijkertijd de productie (het aantal afgehandelde rechtszaken) nagenoeg constant bleef, namen de kosten per zaak licht toe. De personele kosten namen toe en de personele omvang bleef min of meer gelijk. Dat laatste is in lijn met de productieontwikkeling.

Meer cijfers over de Rechtspraak in 2016.